דוגמא לפרק ממצאים עם מבחן סמירנוב

תוצאות- ממצאים פרק התוצאות במחקר הנוכחי נחלק לארבעה שלבים מרכזיים. תחילה, יוצגו נתוני סטטיסטיקה תיאורית של משתתפי המחקר, תוך התייחסות דיפרנציאלית למאפייני משתתפי קבוצת המחקר והביקורת. בשלב השני, לצורך התאמת מבחן סטטיסטי )פרמטרי / א פרמטרי(, נערך שימוש במבחן -Kolmogorov -Smirnov והצגת היסטוגרמות, זאת [...]