APA Style 7th Edition, 2020

בכל עבודה אקדמית ובטח סמינריון שצריכים להגיש , אתם נדרשים לכתוב כתיבה אקדמית , כאשר המסגרת של העבודה היא לפי הכללים של כתיבה אקדמית. לכללים הללו יש הגיון,  ובעיקר מעניקים לקורא  את האפשרות להכיר במי שכתב לפניכם….

כללי כתיבה אקדמית לפי כללי ה- APA

כתיבה אקדמית  במדעי החברה יש למלא אחר ההנחיות של ( American Psychological Association (APA- 7th

 • רווח כפול
 • 12 בגודל Times New Roman :באנגלית פונט
 •  גופן בעברית: דויד DAVID 12
 •  בלי רווחים בין הפסקאות
 • הזחה פנימה של טאב TAB בתחילת שורה ראשונה של כל פסקה
 • ישור רק לצד אחד
 • בלי קיצורים  כמו "על פי" ולא ע"פ

 

 

שלב שני

 • כשמזכירים שם של ספר בתוך הטקסט, משתמשים בכתב נטוי בלי גרשיים (" ") ובלי קו תחתון. למשל: בספרה של גלילה  (2021) מים וטראומה  ……
 • כשמזכירים של מאמר בתוך הטקסט, משתמשים בגרשיים. לדוגמא:
  במאמרו "מים כבדים" מתאר אורי (2020)
 • משתמשים בגרשיים (" ") לציטוטים. אם רוצים להדגיש מילה אפשר להשתמש בגרשיים יחידים ' ' או בצורה אחרת של הדגשה.
 • מספרים כותבים במילים!! למשל: שלושה ולא 3 ,עד הספרה תשע.מ 10 ומעלה, כותבים בספרות. בכל מקרה, בתחילת משפט כותבים תמיד במילה ולא בספרה

 

חשוב :

כללי הכתיבה של APA בעברית מבוססים על תעתיק של הגרסה באנגלית והיא זו שקובעת. יש להיעזר באתר הרשמי:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/index

הנחיות מיוחדות לכתיבה נכונה ללא הטיות ותיוג כלפי קבוצות שונות כגון מגדר, מצב בריאותי וכו:https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/bias-free-language

 

כללים לגבי אזכור מקורות בתוך הטקסט

יש שני סוגים של מקורות: מקור ראשי ומקור משני.

מקור ראשי: מחבר של מאמר או ספר או פרק בספר שאתם משתמשים בו. כל מקור ראשי חייב להופיע ברשימת המקורות ולהפך אין להכניס לרשימת המקורות מקור שאינו מופיע בטקסט. מקור ראשי הוא גם ספר שירים שאתם מצטטים ממנו, ה- DSM ,מילון, אנציקלופדיה, וכדומה.

מקור משני: מחבר שמוזכר או מצוטט בתוך טקסט של מקור ראשי. מקור משני אינו מופיע ברשימת המקורות ולא מציינים את השנה שבו הוא כתב את הדברים. כמובן אם חשוב לכם למקם את המקור בזמן מסוים אפשר להגיד: שקדי (2010)מציין את מאמרם של מאירי וובהמב מ-1970 שבו הם טוענים… אבל מאירילא יופיעו ברשימת המקורות.

 

מה עושים עם מקור משני כשבכל זאת רוצים להתייחס לרעיונות שלו בתוך הטקסט?

כותבים למשל: פרויד(במבה, 2017 )פיתח את הרעיון של…… כאן פרויד הוא המקור המשני ובמבה הוא
המקור הראשי. הקורא מבין שהחומר של פרויד מופיע בספר של במבה. כאשר מצטטים מקור משני שלא קראת, נתן לכתוב: פרויד, 1977  כפי שמצוטט אצל במבה, 2017 ,עמ' 33

 

כשיש יותר ממחבר אחד למקור ראשי שאליו אתם מתייחסים בגוף העבודה

שני מחברים: כותבים את כולם באזכור הראשון . למשל: תחילתו של הטיפול באמנות הייתה במסגרות בריאותיות וחינוכיות
(סרררוף ומליגלילי, 2020 ) שימו לב לפסיקים ול-ו החיבור(באזכור השני והלאה, כותבים באותו אופן.
למשל: כמו כן, הטיפול באמנות …. (סרררוף ומליגלילי, 2020 )

שלושה או יותר מחברים
שלושה או יותר מחברים: לפי הנחיות חדשות במהדורה השביעית של מדריך ה APA ,כבר באזכור הראשון כותבים רק את המחבר הראשון ומוסיפים ושות'.
למשל: תחילתו של הטיפול באמנות הייתה במסגרות בריאותיות וחינוכיות (מרי ושות', 2020).

 

מקור מהאינטרנט
בתוך הטקסט מתייחסים למקור מהאינטרנט כמו לכל מקור אחר. כלומר, מציינים את שם המחבר ושנת הפרסום. ברשימת המקורות יש התייחסות אחרת .

בציטוט מהאינטרנט, בתוך גוף העבודה כותבים את המחבר של העמוד או האתר, השנה . שימו לב: מחבר האתר יכול להיות ארגון, חברה, גוף ממשלתי וכדומה. חשוב לכוון את הקורא למקום המדויק ממנו נדלה המידע באמצעות ציון עמוד
או פיסקה אם מדובר בעמוד עמוס במידע:
תאריך ידוע: (משרד החינוך, 2019,פרסומי שפ"י)
אם אין תאריך כותבים "אין תאריך" , באנגלית .d.n עבור date no ,למשל:
תאריך לא ידוע: (משרד החינוך, אין תאריך, פרסומי שפ"י)
(Ministry of Education, n.d., Shefi publications)

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/pirusmim/catalog/Perek1.htm