מחקר משפטי – נושאים לעבודת מחקר סמינריונית במשפטים

אנו מתמחים בסיוע בכתיבת סמינריון במשפטים. נשמח לשוחח. ייעוץ ראושני ללא כל עלות.

 דיני מסים

 1. ניכוי הוצאות הטיפול בילדים: מדיניות המס הראויה לאחר פס"ד ורד פרי
 2. ניתוח היחס הראוי להוצאות ההשתלמות ולימודי התואר
 3. מיסוי בני זוג: ניתוח ביקורתי וכלכלי
 4. קיזוז הפסדים (סעיפים 28-29 לפקודת מס הכנסה) – ניתוח חלוקתי וכלכלי
 5. ניכוי, נקודות זיכוי וסבסוד ישיר: מתי עדיף מנגנון אחד עדיף על אחר?
 6. פרוגרסיביות מדומה: ניתוח חלוקתי של השלכות דיני המס
 7. כללים וסטנדרטים בדיני המס: מתי נדרש השימוש בכללים ומתי בסטנדרטים?
 8. ניתוח יעילותם של הטבות המס לתאגידים גדולים – האם מדיניות מס ראויה?
 9. מס הכנסה שלילי: ניתוח היסטורי או כלכלי
 10. מס ירושה: ניתוח היסטורי או כלכלי

דיני קניין

 1. הפקעת מקרקעין וגבולות ההגנה על הקניין הפרטי.
 2. הסוואת משכון לאחר קולומבו וקידוחי הצפון
 3. זכויות מן היושר בדין הישראלי: ניתוח היסטורי או כלכלי
 4. בחינת היחס הראוי בין הפרטי למשותף בדיני הבתים המשותפים
 5. תקנת השוק במיטלטלין לאחר פרשת כנען
 6. חובות וזכויות בתחרות בין עסקאות נוגדות
 7. ניתוח יעילות הדין במימוש משכון על זכויות אובליגטוריות בנכס מקרקעין

דיני תאגידים

 1. איגוח והמשבר הפיננסי ב- 2008
 2. תיקון 20 לחוק החברות ויעילות הממשל התאגידי בפיקוח תגמול הבכירים
 3. יעילות הרמת המסך בדין הישראלי
 4. הצעות רכש (רגילה, מיוחדת ומלאה) ומיזוג משולש הופכי: אלטרנטיבות משלימות, מיותרות, סותרות?
 5. חלוקת האחריות בפעילות התאגיד בדין הישראלי: חובות נושאי המשרה (אמונים וזהירות) אל מול חובות בעלי השליטה (הגינות).
 6. העצמת בעלי המניות: פאסיביות רציונאלית ויעילות הממשל התאגידי בפיקוח על עסקאות בעלי עניין
 7. גבולות העניין האישי בעסקאות בעלי עניין: עניין אישי שלילי/חיובי
 8. יחסי בעלי השליטה ונושי החברה במסגרת פשרה והסדרי חוב (ס' 350 לחוק החברות)
 9. גבולות התביעה הנגזרת אל מול התובענה הייצוגית.
 10. קיפוח בעלי המניות בחברה העסקית (ס' 191)– מאפייני הקיפוח ותכלית החוק

 

משפט פלילי

אחריות פלילית וההליך הפלילי

 1. הגנה מן הצדק
 2. אחריות פלילית במצב של שכרות
 3. פטור עקב חרטה
 4. טעות במצב משפטי
 5. אי ציות לחוק מטעמי מצפון
 6. אחריות מפקד לעבירות שבוצעו על ידי פקודיומסוכנות כעילת מעצר
 7. זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי
 8. ילדים כעדים במשפט הפלילי
 9. פסילת ראיות בשל אופן השגתן – ״פרי העץ המורעל״
 10. חיסיון התחקיר הצבאי וההליך הפלילי
 11. עד המדינה
 12. הרשעת נאשם על פי הודאתו
 13. התיישנות בפלילים
 14. הסדרי טיעון
 15. שימוע לפני הגשת כתב אישום
 16. הבניית שיקול הדעת בענישה
 17. פיקוח על עברייני מין והגבלתם.
 18. המרשם הפלילי

הדין המהותי – עבירות שונות

 1. רשלנות רפואית כעבירה פלילית
 2. העדר הסכמה חופשית כיסוד בעבירת האינוס
 3. התנהגות שאינה הולמת – בין הדין הפלילי לדין המשמעתי
 4. אי מניעת פשע
 5. לא תעמוד על דם רעך כעבירה פלילית
 6. פשעי מלחמה בישראל
 7. מרמה והפרת אמונים
 8. פרסום בנוגע להליך תלוי ועומד – עבירת הסוב-יודיצה

משפט ציבורי

 1. הזכות לכבוד האדם לאור פסקי הדין של בית המשפט העליון.
 2. הזכות לשוויון של המיעוט הערבי בישראל.
 3. העדפה מתקנת וייצוג הולם.
 4. משפט וגזענות: המגבלות על הגזענות במשפט הישראלי.
 5. עצמאות הרשות השופטת: ביקורת על בית המשפט; והסמכות לפסול חקיקה של הכנסת.
 6. הליכי המינוי של השופטים בישראל.
 7. יהודה ושומרון במשפט הישראלי: היבטים חוקתיים ובינלאומיים
 8. מעמד הפליטים והזרים בישראל.
 9. המשפט הישראלי והציבור החרדי: גיוס החרדים לצבא; לימודי הליבה; מעמד האישה בחברה החרדית.
 10. משפט ועוני: זכויות חברתיות בפסיקת בית המשפט העליון.
 11. הגיור בישראל: בין משפט להלכה.
 12. יחס המשפט הישראלי לקבוצות יהודיות לא אורתודוקסיות .
 13. מימון בחירות, מימון מפלגות ומימון קמפיינים פוליטיים.
 14. העבודה הפרלמנטרית – פיקוח פרלמנטארי על עבודת הממשלה.
 15. חוקים המגבילים את השיח הפוליטי: חוק הנכבה; חוק "השתולים"; חוק חובת גילוי לארגון שנתמך על ידי מדינות זרות.
 16. חקירות חשדות להפרת הדין כנגד חיילי צה"ל.
 17. אמצעים חריגים ללחימה בטרור: הריסות בתים; מעצרים מנהליים.
 18. מי שולט בצבא? דרג מדיני, קבינט וקבלת החלטות בענייני ביטחון בחברה דמוקרטית.
 19. עילת ההפליה במשפט המנהלי.
 20. משפט משאבי הטבע לאור מתווה הגז: זכותה של המדינה לשנות את המדיניות כלפי חברות פרטיות, והמגבלות על יכולתה של הממשלה להתחייב.
 21. משילות ומשפט: תפקידו של היועץ המשפטי בשירות הציבורי.
 22. הפרטה ומשפט: יכולתה של המדינה להפריט שירותים חיוניים, וחובתיה כלפי האזרח במקרה של הפרטה.

סדר דין אזרחי ואיכות הסביבה

סדר דין אזרחי

 1. השיטה האדברסרית וחריגות ממנה
 2. רפורמות במערכת הדיונית הישראלית
 3. האתגרים שבמתן סעדים זמניים על ידי בית המשפט
 4. הליכי הגילוי המוקדם: מטרות וביצוע
 5. מבנה מערכת בתי המשפט ובתי הדין
 6. סדרי דין מיוחדים והתניות דיוניות
 7. "הגישה הניהולית" להסדרת הדיון בבית המשפט
 8. מערכת הסמכות העניינית בישראל וזניחת מבחן הסעד
 9. סמכות בינלאומית, היתר המצאה ודוקטרינת הפורום ה(בלתי) נאות
 10. הסדרת הליכי הגישור
 11. תניות בוררות ואכיפתן
 12. נושאים המותרים לדיון בהליכי בוררות
 13. פיקוח בית המשפט על הליך הבוררות
 14. הליכי ביטול וערעור על בוררות: הרצוי והמצוי
 15. פסיקה בדרך של פשרה כהליך לא שיפוטי
 16. הליכים דיגיטליים ליישוב סכסוכים

איכות סביבה ושמירת הטבע

 1. מוסדות שמירת הטבע בישראל
 2. מנגנונים להפנמת נזקים סביבתיים
 3. תסקירים סביבתיים ובריאותיים
 4. חוק המזהם משלם וחוק אוויר נקי
 5. ההתפתחות בחקיקה הסביבתית בישראל
 6. קרנות שיקום ופיצוי נזקים סביבתיים
 7. נציגויות ציבור במוסדות התכנון
 8. תחבורה ברת קיימה במדינת ישראל
 9. עיקרון הזהירות המונעת ושימוש בידע מדעי בהחלטות סביבתיות

משפט פרטי

 1. חובת הגילוי ביחסים חוזיים
 1. תרופות וסעדים בגין פגיעה באוטונומיה
 2. זכויות חוקתיות במשפט הפרטי
 3. סיום יחסים ארוכי טווח – היבטים משפטיים
 4. ערבות בנקאית – חריגים לעיקרון העצמאות
 5. עיקרון תום הלב במשפט הפרטי – מבט השוואתי
 6. הסכמים פוליטיים
 7. המדינה במשפט הפרטי
 8. היבטים מגדריים במשפט הפרטי
 9. צוואות הדדיות
 10. עסקאות בירושה
 11. סיכול חוזה
 12. ריבוי חייבים ונושים
 13. חוזים משפחתיים
 14. האינטרנט והמשפט הפרטי
 15. הפרה יעילה בדיני חוזים
 16. אכיפתן של תניות בוררות
 17. המחאה של זכות תביעה
 18. תניות פטור בדיני חוזים
 19. היבטים משפטיים של הליך הגישור
 20. פרשנות חוזים
 21. היחס שבין דיני עשיית עושר לבין ענפים אחרים במשפט הפרטי
 22. חובת האמון הבנקאית
 23. תיאוריית חוזה היחס ויישומה בפסיקת בתי המשפט בישראל