התקציר בעבודות מדעיות -מבנה

שיטה ומבנה של תקציר

לעבודות מדעיות במדעי החברה יש בדרך-כלל מבנה קבוע: העבודה מתחילה ברקע המדעי ובהעלאת שאלות המחקר, מטרותיו וההשערות המחקריות; לאחר מכן מפרטת את שיטות המחקר – מדגם, כלי המחקר והליכי איסוף הנתונים; מציגה את התוצאות הנובעות מניתוח הנתונים. העבודה מסתיימת ב…. נכון דיון במשמעות הממצאים .

לרוב , למבנה כללי זה יש לכתוב קודם התקציר, המסכם את כל הפרקים בכמה משפטים, ונוספת לו הרשימה הביבליוגרפית, רשימה המפרטת את כל המקורות
המאוזכרים . זהו המבנה הכללי של מאמרים מחקריים ושל דו"חות מחקר, וזהו גם הבסיס המבני של עבודות בתארם מתקדמים!
יחד עם זאת, בעבודות כגון תיזה ודוקטורט, כמו גם בדו"חות מחקר אחרים שאינם מאמרים בכתבי-עת ,המבנה זה מורחב לגוף העבודה עצמה דפי השער, תוכן העניינים ורשימות הלוחות והאיורים, והעבודה מלווה גם בנספחים הכוללים את כלי המחקר , שיטה ונתונים אחרים שהחוקרים מבקשים להציג. עבודת הגמר
כוללת גם תקציר באנגלית.

מבחינה תכנית, כל הפרקים בעבודה פשוט נרחבים ומקיפים יותר מאלה שבמאמר מדעי.
אחד מן החלקים בעבודה – התקציר

תקציר

התקציר הינו סיכום קצר של המחקר, המופיע בעבודה עוד טרם המבוא. הוא אמור לכלול תיאור קצר של הבעיה הנחקרת, תמצית הרקע המדעי והרציונל, שאלות או השערות עיקריות, המשתתפים, בלשון מחקר איכותני, השיטה, התוצאות והמסקנות.

יש חשיבות רבה לבהירות הניסוח של התקציר, שכן מרבית הקוראים יקראו את התקציר לפני כל חלק אחר בעבודה ולעתים זהו החלק היחידי שייקרא

לפיכך, התקציר צריך לשקף בדיוק את תוכן העבודה ועליו להיכתב כך שהמחקר יובן -והתקציר יהווה שלמות בפני עצמו! ואף יראה כעבודה מדעית לכל דבר. חשוב שהמידע יהיה מדויק ושלא יכלול נתונים שאינם מופיעים בעבודה עצמה.

פתח את התקציר בפסקה כמו : בעבודה זו …. ופסקה שניה עם ממצאי הרקע התיאורטי העיקרי: חוקרים. כפי שמוצג …

קח חלקים מהמבוא!

מבוא –  מספק את הרקע הכללי לעניין הנחקר, קודם לפירוט הרקע המדעי – פרק זה, מהווה מסגרת כללית להבנה של נושא המחקר, מדוע בכלל יש מקום לבחון
את שאלת המחקר, או איזו תרומה תיאורטית או פרקטית תוכל להיות לו. אפשר להתחיל את המבוא בקונטקסט הרחב יותר של המחקר, אבל לא להאריך בכך. יש לגשת בהקדם לנקודה העיקרית, היינו להגדרה הצרה יותר של הבעיה הנחקרת.
בדרך-כלל מומלץ לכתוב פרק זה לאחר כתיבת הפרקים האחרים, כאשר הכותב רואה את התמונה הכללית ויכול לכוון את הקורא להבנת הרקע הכללי להצעת המחקר או למחקר עצמו, לכן קח ממנו חלקים לתקציר!

נשמח לסייע גם בכתיבת התקציר!

בהצלחה!