תבנית לכתיבת עבודה סמינריונית איכותנית

מיד לאחר עמוד השער , יש לכתוב את התקציר לעבודה:

 

תקציר

תקציר הינו תמצית העבודה. מטרתו של התקציר לתת לקורא מושג כללי על נושא העבודה, שאלת המחקר הראשית, שיטות (באופן כללי) וממצאים עיקריים. אורך התקציר עד 300 מלים, פסקה אחת, בעמוד נפרד.

 

תוכן עניינים

תקציר. II

מבוא.. 1

רקע תיאורטי 2

תיאור המחקר. 3

שאלת המחקר. 3

סביבת הלמידה. 3

שיטת המחקר. 3

אוכלוסיית המחקר. 3

נתונים ואיסופם.. 3

ניתוח הנתונים.. 3

ממצאים.. 4

דיון 5

סיכום ומסקנות.. 6

רשימת מקורות.. 7

נספחים.. 8

נספח 1 – תמליל הריאיון עם ….. 8

נספח 2 –  ______. 8

 

שימו לב:

יש לערוך את הכותרות בגוף העבודה בלבד.

לעדכון התוכן:

העמידו את הסמן בשטח התוכן עצמו (בעמוד זה)

לחצו על הכפתור הימני של העכבר

בחרו: עדכן שדה – עדכן את הרשימה כולה.

 

רשימת איורים

שימו לב: יש לעצב את כותרות האיורים בסגנון "כותרת.איור".  לדוגמה:

איור 1: _________

(שימו לב שכרגע תוכן העניינים כולל רק את איור 1 שנרשם בעמוד זה לשם דוגמה. לאחר הוספת האיורים עדכנו את התוכן כמוסבר לעיל)

איור 1: _________. IV

יש למספר את כל האיורים לאורך העבודה.

 

 

רשימת טבלאות

שימו לב: יש לעצב את כותרות הטבלאות בסגנון "כותרת.טבלה".  לדוגמה:

טבלה 1………………………….

(שימו לב שכרגע תוכן העניינים כולל רק את טבלה 1 שנרשם בעמוד זה לשם דוגמה. לאחר הוספת הטבלאות עדכנו את התוכן כמוסבר לעיל)

טבלה 1: _________. V

 

מבוא

המבוא מפרט את המוטיבציה לעבודה (הבעיה, הרקע, הרציונל), נושא העבודה, שאלת המחקר המרכזית, והסבר על מבנה העבודה.

זהו פרק קצר האמור להכניס את הקורא לנושא שלכם ולהסביר מדוע בחרתם לעסוק בנושא זה למשל, אפשר להציג תופעה שהיא, לדעתכם, חשובה ומסקרנת, או תופעה שלא נחקרה דיה, ובשל כך טעונה חקר.

רקע תיאורטי

סקירה וסינתזה של ספרות מחקרית הקשורה ישירות לנושא העבודה הסמינריונית, והצגה קצרה של המסגרת המושגית, שתנחה את המחקר.

בפרק זה אתם מכינים את כל הכלים הנדרשים כדי לדעת: (א) היכן נמצא המחקר שלכם ביחס למה שכבר ידוע בנושא, ו- (ב) מה הם המושגים וההנחות (התיאוריה), שתשתמשו בהם כדי לחקור נושא זה. פרק זה יפתח, על כן, בסקירת ספרות. חשוב ביותר שסקירה זו תאורגן סביב נושאים ולא כדיווח סידרתי על המאמרים שקראתם. יש לחשוב היטב על תת-הנושאים המרכיבים את הנושא הספציפי שלכם. לאחר מכן יש להתייחס לכל אחד מתת-נושאים אלה בסעיף נפרד. עליכם להציג סינתזה של המידע שמצאתם בספרות, כך שאדם הקורא את העבודה יקבל תמונה ברורה ככול האפשר של מה שידוע, נכון לרגע זה, על הנושא שלכם והיכן המחקר שלכם משתלב בנושא זה.

 

תיאור המחקר

פרק זה כולל התייחסות מפורטת לשאלות המחקר, השערות המחקר, אוכלוסיית המחקר, סביבת המחקר, נתונים ודרך איסופם, שיטת/שיטות ניתוח הנתונים, מהלך המחקר (כולל תיאור חומרי עזר, תוכנה, עזרים, שאלון , לוח זמנים, וכו').

שאלת המחקר

שאלת המחקר צריכה להיות מנוסחת בבהירות, כך שכל מושג המופיע בה (למשל, "הבנה", "תרבות כיתה", וכו'), חייב להיות מוגדר ומוסבר כבר קודם, בפרק הרקע.
שיטת המחקר

בחלק זה תתוארנה הדרכים שבהן תנקטו כדי לענות על שאלות המחקר, בעזרת תת הפרקים הבאים.

אוכלוסיית המחקר

תיאור המשתתפים במחקר (למשל, גיל, מגדר, רקע, יכולות אקדמיות ויכולות ביטוי, רקע סוציו-אקונומי, הישגים במקצועות רלוונטיים, ועוד) וכיצד נבחר להשתתף במחקר. כמו כן יתואר תהליך גיוסו למחקר, ומה הוסבר לו לפני תחילת המחקר.

נתונים ואיסופם

פירוט הנתונים שנאספו לצורך המחקר. תארו כל הדרכים, שבהן ליקטתם את הנתונים (ראיונות, תצפית בעבודה, יומן ומבחנים כתובים, וכו') וכן יוצגו השאלונים, בעיות, ואמצעים אחרים שבהם השתמשתם כדי לאסוף נתונים אלה. בנוסף, יש לפרט את דרכי התיעוד.

ניתוח הנתונים

כאן תציגו את הדרך שתנתחו את הנתונים ואת מטרות הניתוח, ואת הצורה שבה תציגו את הממצאים (אם, למשל, תחלקו את התופעות הנצפות לקטגוריות, יש להציג את הקטגוריות).

 

ממצאים

בפרק זה יש להציג תיאור עובדתי של ממצאי המחקר, ללא הסברים מפורטים, ללא דיון וללא השוואה לממצאי מחקרים אחרים.

יש להבחין הבחנה ברורה בין דיווח על ממצאים, שהוא "סיפור יבש" על התופעות שנתגלו, ובין דיון, שעיקרו פרשנות וחיפוש אחר סיבות אפשריות למה שנצפה. אין לערב בין השניים ואין להעלות השערות או הערכות מסבירות כלשהן, לפני שקורא נחשף לממצאים "ערומים", שאותם הוא היה יכול לנתח בעצמו, לפחות תיאורטית.

בהצלחה בסמינריון!