הקונפליקטים הקשורים לשילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל

, על בסיס כל מה שנאמר בפרק הקודם של סקירת הספרות, המוקד של העבודה הנוכחית היא הקונפליקטים שמאפיינים את מקצוע ההוראה, אשר נובעים באופן ישיר מהשילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות של חינוך רגיל. ההנחה של העבודה הנוכחית היא שכל סוגי הקונפליקטים השונים אשר נידונו בפרק הסקירה הקודם (ז"א בין מורה לתלמיד, בין מורה למורה, בין תלמיד לתלמיד ובין תת קבוצות שונות בתוך הכיתה) עלולים להתחדד אף יותר על הרקע של שילוב התלמיד בעל הצרכים המיוחדים בכיתה הרגילה. הקונפליקט יכול להתבטא ביחס המחנך, המורים המקצועיים ו/או שאר תלמידי הכיתה כלפי התלמיד המשולב, ביחס שלו כלפיהם, ואפילו ביחס של מורים שונים אשר חולקים זה על זה באשר לשילוב של אותו תלמיד.

סמינריון שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך – עיין בכל העבודות במאגר

אם כן, בכל דיון על הדילמות והקונפליקטים שמתעוררים סביב השילוב של תלמידים בעלי מוגבלויות שונות בתוך כיתות רגילות, ראשית יש להתייחס לקונפליקטים הפנימיים של כל הצדדים המעורבים. במילים אחרות, יש להניח שרבים מבין אלו שלוקחים חלק בשילוב תלמידים מסוג זה: ההנהלה, המחנכים, המורים, הורי התלמידים (הרגילים והמשולבים), והתלמידים עצמם (הרגילים והמשולבים), תופסים את המהלך כמורכב – יש לו הן יתרונות והן חסרונות. כמובן שאינדיבידואלים מסוימים רואים את היתרונות כמשמעותיים יותר מהחסרונות (והם מאמינים שהשילוב הוא בעיקר חיובי), בעוד שאינדיבידואלים אחרים רואים את השפעת החסרונות כמשמעותית יותר מהשפעת היתרונות (והם מאמינים שהשילוב הוא בעיקר שלילי). יש לציין שייתכנו גם אינדיבידואלים שתופסים את היתרונות ואת החסרונות כמשמעותיים באותה מידה, ולא מצליחים להחליט אם מדובר במהלך חיובי או שלילי (XXX, 2016).

התמודדותם של גורמי בית הספר עם הקונפליקטים הקשורים לשילוב

ההתייחסות לקונפליקטים הקשורים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל היא מאד משמעותית, מפני שדרך ההתנהלות שלגורמים במסגרת החינוך הרגילה משפיעה במידה רבה על הצלחת שילובו של התלמיד במסגרתו החדשה. בית הספר הוא המקום אשר מתרחש בו בפועל תהליך השילוב, ולכן הוא הנושא באחריות החינוכית היא קריטית להצלחת התהליך. מכאן, שהתארגנות והתנהלות נכונה של בית הספר, שכוללת את הכשרת המורים להתמודד עם הסיטואציה ולהבין את החשיבות שלה, יכולה לאפשר את מילוי התנאים הבסיסיים הנדרשים לשילוב מוצלח של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים, בדיוק בגלל שהתארגנות מוצלחת לפני השילוב, עשויה לתת למורים את הכלים להתמודד עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בתוך הכיתה שלהם, ולסייע להם להשתלב בכיתה של תלמידים רגילים, תוך שהם יודעים לשלוט בקונפליקטים שמהלך שכזה עלול לעורר (XXX, 2015).סמינריון שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך

מחויבותה של מסגרת החינוך לתהליך השילוב צריכה להתבטא בגישתם של המורים עצמם, כמו גם במדיניות בית הספר. הצוות שנדרש להכשיר א תהמורים לפני השילוב כולל בעיקר מורים בעלי הכשרה בחינוך המיוחד ובחינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, שהם בעצמם מורים. צוות זה צריך להכשיר לא רק את המורים בחינוך הרגיל, אלא מחנכים במגוון תפקידים, למשל את ההנהלה, את מרכזי השכבות, את המחנכים, את המורים המקצועיים ואת היועצים החינוכיים. נקודה זו היא משמעותית כי מנהלי בתי הספר נמצאים בעמדת מפתח בכל הקשור לשילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, כיוון שהם אלו שממונים למעשה על הקצאת המשאבים החינוכיים (תקציב, שעות הוראה, בעלי מקצוע טיפולי כמו קלינאי תקשורת). לכן, עמדתם של מנהלים באשר לשילוב היא בעלת חשיבות מרובה ביותר, גם משום שהם משפיעים במידה רבה על האווירה

המגמה לקראת שילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל

במהלך העשורים האחרונים, חוקי החינוך המיוחד הלכו ונעשו מקיפים יותר ומותאמים יותר לצרכים של האוכלוסיות המדוברות. ניתן לראות שההתפתחות שקיים שיקוף של האופן שבו תפקידם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים נתפס בחברה הכללית, בחקיקה שמעגנת את היחס כלפי אוכלוסייה זו. ואכן, בהתאם להתפתחות בתפיסה הציבורית בנושא של אנשים הסובלים ממוגבלויות, לקויות וצרכים מיוחדים, ובהתאם לשינוי הערכים התרבותיים בחברות מערביות רבות בתחום היחס לאוכלוסיות אלו, קיים המעבר מפרספקטיבה של הפרדה ופיצול של מערכת החינוך לשתי מסגרות נפרדות (מסגרת החינוך המיוחד ומסגרת החינוך הרגיל), לפרספקטיבה של תמיכה ושל שילוב של תלמידים בעלי מוגבלויות בחינוך הרגיל, כחלק מהמגמה הכללית של שילוב אנשים בעלי מוגבלויות בחברה הכללית (XXXועמיתים ,2013).

העבודה הנוכחית מתמקדת ב…. שמאפיינים את השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות.

לאור החשיבות של תופעת השילוב עבור קידומם והטמעתם החברתית של הילדים המשולבים מחד, ועבור ההתנסות של תלמידים רגילים באינטראקציות עם אנשים השונים מהם, חשוב להבין מהם הקונפליקטים האופייניים לתהליכי השילוב, על מנת שההתמודדות עם קונפליקטים אלו תהיה מותאמת ויעילה יותר