סמינריון בנושא המקורות התורמים למחויבות ארגונית (PDF)

צפייה | הורדה

1.1.1 מקורות התורמים למחויבות ארגונית
רוב המודלים העוסקים במחויבות ארגונית מציגים טיעונים חישוביים והדוניסטים ) & ,Porter, Steers  Bigley )יחד עם זאת לא ניתן להסביר את כל ההתנהגויות הארגוניות על בסיס תהליכים רציונאליים שמטרתם למקסם תועלות אישיות.

אנו עדים לשוני בהתנהגויות בסיטואציות שונות, ורואים שביטויי מחויבות ארגונית שונים מבוססים אמנם על אינטרס אישי, אך גם על הבדלים אינדיבידואליים  והבדלים בין-תרבותיים. למשל, יש תרבויות המדגישות היבטים קולקטיבים על פני היבטים אינדיבידואלים בהקשר עם מחויבות ארגונית ), Hofstede.(צפייה | הורדה)