סמינריון במשפטים לדוגמא הטרדה מינית

הרקע לחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית

במרץ 1997 אישרה הכנסת את הצעת החוק 14 שקבעה כי הטרדה מינית היא תופעה חברתית קשה, הפוגעת בערכים חברתיים מרכזיים, לרבות כבוד האדם והזכות לשוויון.

ההצעה פתחה בסעיף מטרה שקבע:

"מטרת חוק זה לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם את השוויון בין המינים", ובדברי ההסבר להצעה נאמר: "הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. היא פוגעת בכבודו העצמי ובכבודו החברתי של המוטרד. היא משפילה ומבזה את אנושיותו, בין השאר ע"י התייחסות אל האדם כאל אובייקט מיני לשימושו של המטריד.

הטרדה מינית שוללת את האוטונומיה של המוטרד ואת שליטתו בגופו ומיניותו, פוגעת בזכותו להגדרה עצמית ופולשת לפרטיותו, וכן מפלה אותו לעומת אנשים אחרים. הטרדה מינית כלפי נשים גורמת להשפלתן ביחס למינן או מיניותן ומקשה עליהן להשתלב כחברות שוות בעולם העבודה וביתר תחומי החיים, ובכך היא פוגעת בשוויונן".

בפרשת ציפר (מדינת ישראל נ' ציפר אליהו) , הנאשם שימש כאחראי על הקלדניות בבית המשפט בת"א-יפו. שלוש קלדניות שעבדו תחת מרותו הגישו תלונות בגין מעשה מגונה שביצע בהן תוך ניצול מרות ביחסי עבודה.

כבוד השופט צור בסעיף (5ד) לפס"ד אומר:

"העבירה וההתנהגות המיוחסת לנאשם היא בעלת מאפיינים של הטרדה מינית כנאמר במבוא להצעת החוק למניעת הטרדה מינית".

מבנה הסמינריון בהטרדה מינית

מבוא
חקיקה ישראלית
הרקע לחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית
החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998
מסגרת יחסי העבודה
מרות והדרישה לניצול מרות
התנכלות
חובות המעביד
חובות מניעתיות
חובות טיפול
תפקיד האחראית
שלושת המסלולים המשפטיים של החוק
נטל ההוכחה
סעדים "ללא הוכחת נזק"
משפט משווה
ביקורת על החוק
סיכום
ביבליוגרפיה