סמינריון בלקויות למידה…ליקויי למידה ודימוי עצמי

סמינריון בלקויות למידה…ליקויי למידה ודימוי עצמינושא העבודה העיקרי, הינו לקויות למידה. נושא זה ייבחן וייסקר בקשר עם המושגים דימוי עצמי והישגים לימודיים, כאשר העבודה שלהלן תבחן את השפעתן של לקויות הלמידה על
המושגים הנ"ל. ראשית, כמצופה, ייסקר המושג העיקרי- ליקויי למידה. לאחר מכן, ולאור שלמושג זה, ייסקר מושג הדימוי העצמי ולבסוף, תובא סקירה באשר להישגיהם הלימודיים של תלמידים לקויי למידה.

ברור הוא, כי בסוף העבודה יובא ניתוח כלל החומר שיוצג בהקשרם של שלושת המושגים העיקריים הנ"ל.
כאמור, אגדיר תחילה את המושג ליקויי למידה, בהגדרותיו השונות, אסקור את גורמיה ומאפייניה של לקות הלמידה וכן אתייחס לסוגי הלקויות הקיימים. ולאחר מכן, אעסוק בדימוי עצמי ובהתפתחות העצמי ולבסוף, אדון בקשר שבין הדימוי העצמי להישגיו הלימודיים של לקוי הלמידה ואסיק באשר להשפעותיהם ההדדיות.

לאורך כלל העבודה אתמקד, מטבע הדברים, במושג המרכזי של העבודה: ליקויי למידה, כאשר כל יתר המושגים יוצגו לאורו של מושג זה.
ליקוי למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגניות המתבטאות בקשיים משמעותיים ברכישת הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה, המשגה, או יכולת מתמטיות. תלמידים בעלי לקות למידה, הם הקבוצה הגדולה ביותר מקרב תלמידים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים ומרביתם לומדים במסגרות החינוך הרגילות.
לקויות למידה מוגדרות כ' " קבוצה הטרוגנית של ליקויים שמתבטאים בהפרעות ספציפיות ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות כמו קריאה, כתיבה, לוגיקה ויכולות מתמטיות".
נפוצות כיום יותר מאי פעם, והן נגרמות עקב שיבושים בתהליכים קוגניטיביים שהבסיס הפרעות המשוער להם הוא נוירולוגי. יחד עם זאת, המנגנון הפתולוגי של מרבית הלקויות הללו עדיין אינו מובן עד תום והלקויות העיקריות.

1.קיומו של קשר בין ליקויי למידה לדימוי עצמי.
2.קיומו של קשר בין ליקויי למידה להישגים לימודיים.
3.קיומו של קשר בין דימוי עצמי להישגים לימודיים.
4.קיומו של קשר בין ליקויי למידה, דימוי עצמי והישגים לימודיים.
למעשה, מסקנותיי מעבודה זו מתייחסות לשלושת המושגים העיקריים שיופרטו בה ולקשר
ביניהם, הכל כפי שיפורט בהמשך.