סמינריון בחינוך מעורבות הורים בבית הספר

מבוא

חלק א: סקירת ספרות

מעורבות הורית בבית הספר

סיבות וגורמים למעורבות גבוהה של ההורים בבית הספר

התייחסות בית הספר למעורבות גבוהה של ההורים

תרומת התערבות ההורים על ההישגים והאקלים הבית-ספרי

הקשר בין מעורבות ההורים לשיטות וסגנון הניהול

חלק ב: מחקר

מתודולוגיה

שאלת מחקר ושיטת המחקר

כלי המחקר

אוכלוסיית המחקר ושדה המחקר

אופן ניתוח הממצאים

אתיקה במחקר

הצגה וניתוח הממצאים

קטגוריה (1): כיצד המורה תופסת את המעורבות ההורית, כחיובית או כשלילית?

קטגוריה (2): רמת מעורבות ההורים עם המורה ובנעשה בכיתה

קטגוריה (3): רמת מעורבות ההורים עם ההנהלה וההשפעה על תכנית הלימודים

קטגוריה (4): השפעה של המעורבות על ההישגים, משמעת ואקלים בית-ספרי

דיון ומסקנות

מבוא

עבודת מחקר זו עוסקת במעורבות ההורים בבית הספר והשפעתם, כפי שנתפסים ע"י המורה. המונח "מעורבות הורים" מהווה שם כללי למגוון פעולות ופעילות של ההורים עם אנשים הקשורים בחיי ילדם, בהקשר החינוכי (Bauch, 2001). נושא זה הינו חשוב ביותר בתחום החינוך אשר המודעות אליו עולה בעשורים האחרונים, כתוצאה משינויים חברתיים שונים – מהם עליה ברמת ההשכלה של ההורים והבנת החשיבות שבחינוך (וינקלר, 1977) ועד מצב סוציו-אקונומי גבוה יותר של ההורים (גולדרינג, 1990).

כפי שנראה בסקירת הספרות המקדימה את המחקר הנוכחי, הספרות בנושא מדגישה את היחס בין מעורבות הורים לבין ההישגים שלהם בבית הספר, יצירת אקלים חינוכי, עזרה בפתרון בעיות משמעת, ואף יש להורים במקרים רבים השפעה על ההנהלה ועל תוכן הלימודים עצמם. בהתאם, מעורבות ההורים בנעשה בבית הספר נתפסת כחלק מהותי מן החינוך בעשורים האחרונים, גם אם לעיתים בית הספר וההנהלה מתנגדים למעורבות זו (וינקלר, 1997; מינרבי, 1994; Liontos,1992; טאוב, 1993).

סמינריון בחינוך מעורבות הורים בבית הספר : …ניתוח הממצאים במחקר זה נעשה ע"פ מסורת הניתוח הנושאי (thematic analysis) (שקדי, 2003), כאשר דרכה הנתונים המתקבלים מן הראיון מובנים אל תוך מספר קטגוריות אשר גם מוגדרות מראש וגם עולות מן הראיון עצמו.

כך המחקר הנוכחי מחלק את הממצאים לארבעה קטגוריות אשר דרכם הממצאים יוצגו: קטגוריה (1): כיצד המורה תופסת את המעורבות ההורית, כחיובית או כשלילית; קטגוריה (2): רמת מעורבות ההורים עם המורה ועם הנעשה בכיתה; קטגוריה (3): רמת מעורבות ההורים עם ההנהלה וההשפעה על תכנית הלימודים; קטגוריה (4): השפעה של המעורבות על ההישגים, משמעת ואקלים בית-ספרי.

הממצאים במחקר הנוכחי מראים כי המורה תופסת את התערבות ההורים כחיובית באופן כללי, ואף משבחת את השיתוף הקיים בין ההורים להנהלה. היא מצביעה על נקודות

מעורבות הורית בבית הספר

מאז שנות השבעים המאוחרות, הורים הפכו למעורבים יותר ויותר בבתי הספר בישראל. מגמה זו הייתה בבחינת שינוי של מערכת היחסים שבין ההורים לבתי הספר, שינוי שהתבטא בהפחתת החיכוכים ביניהם ושיפור היחסים לטובה (וינקלר, 1997).

ישנן הגדרות רבות בספרות המחקרית למושג מעורבות הורים, והגדרת המושג משתנה בהתאם לאוכלוסייה הנשאלת. מנהלים, מורים, הורים, תלמידים, רשויות מקומיות וקובעי מדיניות במשרדי הממשלה – כולם מגדירים מעורבות הורים באופן שונה (Wanat, 1997). באופן דומה, קריספילס (Chrispeels, 1991) מציין כי בעלי תפקידים שונים במערכת אינם תופסים את המושג באופן אחיד. כך למשל, המנהלים רואים את מעורבות ההורים בהקשר של תמיכה חומרית בבית הספר, ולעומתם המורים רואים את מעורבות ההורים בסיוע הכנת שיעורי הבית ובמילוי בקשות המורה בעניינים השונים. הורים רואים את המעורבות ההורית בקבלת מידע שוטף על התקדמות ילדיהם בהתקבלות בפתיחות ובאהדה בבית הספר ובכיתה, ובקבלת מידע על איך יוכלו לסייע לילדיהם להתקדם.

על פי אחת ההגדרות המקובלות בספרות, מעורבות הורים היא מושג המייצג את מערכת הקשרים בין ההורים לממסד החינוכי (פרידמן ובנדס-יעקב, 1990). מונח כללי זה מתייחס למגוון הקשרים הקיימים בין הורים לבית הספר (שחר, 1992,1994; Cervone &  O'Leary,1982). יתר על כן, יש בספרות הסכמה רחבה לגבי החשיבות של מערבות ההורים בחינוך ילדיהם בבית הספר ותרומתה לילדים, להורים, למורים ובית הספר (קליין ויבלין, 2008; Epstein, 1991,1992; Moles and D'Angelo, 1993 אצל Caplan, Perkins-Gough & McKinnon, 2002).

 

סיבות וגורמים למעורבות גבוהה של ההורים בבית הספר

למעורבות ההורים בשנים האחרונות יש סיבות שונות ומגוונות – מהם עלייה ברמת ההשכלה של ההורים והבנת החשיבות שבחינוך תרמו למודעות של הורים לגבי מה שקורה במערכת החינוך, ולתחושת הביטחון שלהם כי הם יכולים להשפיע ולשנות את הליקויים במערכת (ברנדס, 1996). מאז שנות השבעים, רוב ההורים לתלמידי בתי הספר הם ילידי הארץ, אשר מכירים את מערכת החינוך היטב, השכלתם הפורמאלית הייתה גבוהה לעתים אף יותר משל המורה, והם נעשו מודעים יותר להשלכות החיוביות שיש להתערבות שלהם על ילדיהם (וינקלר, 1997).

בנוסף, גם שינויים מבניים במערכת החינוך עצמה אפשרו את מעורבות ההורים והשפעתם. בתי הספר בישראל עוברים ממגמה של ריכוזיות למגמה של ביזור והגדלת האוטונומיה של בתי הספר בכל הנוגע להתנהלות תקציבית, קביעת תכניות הלימודים וכדומה. כל אלה הם חלק ממגמה רחבה יותר של הפרטת החינוך בישראל

סמינריון בחינוך מעורבות הורים בבית הספר