סמינריון אי מניעת פשע

סמינריון לדוגמא במשפטים בנושא אי מניעת פשע.

עבירת אי מניעת פשע, המעוגנת בסעיף 262 לחוק העונשין (להלן: "עבירת אי מניעת פשע"),[1] היא עבירה המעוררת דיון מוסרי- משפטי.

הסוגיה הראשונה שעולה ביחס לעבירה זו היא מעולם המשפט התיאורטי, ועוסקת בשאלה האם העבירה ראויה להיכלל בספר החוקים. עבירת אי מניעת פשע, בניגוד לרובן המכריע של העבירות המצויות בקודקס הפלילי, מטילה על הפרט דה-פקטו חובת פעולה בכדי למנוע ביצועה או השלמתה של עבירה מסוג פשע על ידי אחר, וזאת אך מעצם ידיעתו אודותיה (להלן: "החובה למנוע פשע"). על פניו, נדמה כי החובה העומדת בבסיס עבירה זו היא, פעולה מוסרית שיש בה כדי למנוע התגבשותה של עבירה מסוג פשע, אך אין זה ברור האם ראוי לעגנה בחקיקה וזוהי שאלה  שעדיין נותרה פתוחה לדיון.[2]

סוגיה נוספת שמתעוררת באשר לעבירת אי מניעת פשע, ובהמשך לסוגיה הקודמת, נוגעת לאופן שבו נוסחה העבירה בחוק העונשין. קרי, גם אם נסכים כי ראוי לעגן בחקיקה את חובתם של הפרטים למנוע  עבירות מסוג פשע, עדיין עולה השאלה האם נוסחה של העבירה בדין הישראלי הינו ראוי.[3]

עבירה זו מעלה קשיים ממשיים, ולא בכדי זוהי עבירה ייחודית בספר החוקים, כפי שתיאר זאת בית המשפט:

"עבירה זו של אי-מניעת פשע, עבירה יחידה ומיוחדת היא במינה. ככל שרב ייחודה כן מתרבים והולכים השקלא-וטריא בעניינה, והביקורת הנערמת סביב-לה אינה מעטה".[4]

העבודה הנוכחית תבחן בהרחבה את עבירת אי מניעת פשע, תנסה להבין האם ראוי לעגנה  בספר החוקים, והאם האופן בו היא מעוגנת בחוק העונשין הוא ראוי. בכדי לבחון נושאים אלו, תפתח העבודה בתיאור

[1] ס' 262 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ס"ח 226. להלן: חוק העונשין.

[2] בן שלמה אליעזר, "החובה להציל חיי אדם בישראל", רפואה ומשפט 14, 4, 4 (1996).

[3] מרדכי קרמניצר "החובה להלשין או החובה לדווח- על העברה של אי- מניעת פשע" המשפט י"א 55, 71-72 (תשס"ז).

[4] ע"פ 3417/99 הר-שפי נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(2) 735, 746 (2001).

הרקע והמסגרת החוקית של עבירת אי מניעת פשע

1.1 רקע והיסטוריה חקיקתית

1.2  ההוראה בסעיף 262 לחוק העונשין

רכיבי העבירה של אי מניעת פשע

2.1 מי שידע , פלוני זומם

2.4 אי נקיטת כל האמצעים הסבירים למניעת הפשע או השלמתו

עבירת אי מניעת פשע- ההצדקות והקשיים

משפט משווה

4.1  החוק הפדרלי בארצות הברית

4.2  החוק הגרמני

4.3  החוק ההולנדי

הצעות לשינוי לשונה של עבירת אי מניעת פשע

5.1 הצעות לשינוי רכיבי העבירה

5.2 הצעות להוספת סייגים לעבירה

5.2.1 פטור מעונש שתלוי  במעשיו של ה-"זומם"

5.3 החלת החובה למנוע פשע רק על קבוצות ספציפיות באוכלוסייה

סיכום

 

חקיקה:

 • חוק לא תעמוד על דם רעך, תשנ"ח- 1998, ס"ח תשנ"ח מס' 1670.
 • חוק הפרשנות, תשמ"א- 1981, ס"ח 1030.
 • חוק העונשין (תיקון מס' 43) (התאמת דיני העונשין לחלק המקדמי ולחלק הכללי), התשנ"ה- 1995, ס"ח 390.
 • חוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ד- 1994, ס"ח 348.
 • חוק העונשין, תשל"ז- 1977.
 • פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג- 1973, נ"ח 526.
 • תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, ע"ר תוס' 2, 858.
 • פקודת החוק הפלילי, 1936, ע"ר תו סעיף1 (ע) 263.
 • חוק לתיקון דיני עונשין (ביטחון המדינה), ע"ר 1936 תוס' 1 (ע) 172.

 

פסיקה:

 • ע"פ (ת"א) 20160-08-11 לוי נ' מדינת ישראל, (פורסם בנבו, 14.5.2012).
 • מ"ח 2165/11 פלוני נ' מדינת ישראל ( פורסם בנבו, 24.8.2011).
 • ת"פ (ת"א-יפו) 21558-08-09 מדינת ישראל נ' ג'אבר ואח' (פורסם בנבו, 23.3.11).
 • ע"פ 2247/10 ימני ואח' נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו,   1.2011).