כתיבת עבודה סמינריונית במשפטים, מה ההבדל ?

ובכן, יש הבדל בין כתיבת עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה למשל לעומת סמינריון בכלכלה או סמינריון בהיסטוריה. ההבדלים הם רבים, גם אם נראה לכם כי לכולם יש מבנה דומה. אמנם יש מכנה משותף רחב למגוון עבודות הסמינריון, בכל מגמות הלימוד הסמינריון נועד žכדי לחקור באופן עצמאי נושא מסוים, žכדי לפתח חשיבה עצמאית ,žכדי לפתח יכולות ניתוח וכמובן žכדי לפתח יכולת כתיבה.žבלימודי משפטים žהסמינריון הוא השיא של הלימוד המשפטי!  ונושא טוב חייב להיות žמסקרן, žמעניין או žמרגיז.

בפוסט זה תוכלו לעמוד על הדגשים והציפייה שיש מסטודנט למשפטים – זה שונה ממגמות אחרות. יש ציפיה ללשון משפטים, רשימת פסיקה, הבעת דעה ושימוש בלשון ייעודית – לניתוח חוק למשל.ראשית , žחלוקה לפרקים בסמינריון משפטי  רצוי שתהייה לפי תשובות לכל שאלת מחקר, ויש כמובן להציג בצורה ברורה את הרקע התיאורטי והדין הקיים והדין הרצוי.

בסקרית ספרות משפטית יש להבחין בין המגמות השונות – בדיוק כאן באה לידי ביטוי יכולת הניתוח שלך בסמינריון במשפטים.הדיון מבסס את התזה שלך והוא הוא מנתח את הטוב והרע בכל המגמות ומדגיש חוסרים ומציע את הגישה הראויה.בסיכום , חובה עליך הžחזרה לשאלת המחקר ולתת תשובה עליה.

טיפים כללים

 • מבנה הגיוני
 • כל הפרקים באים לענות על שאלת המחקר ולבסס את התזה של החוקר המשפטי
 • קשר בין פרק לפרק ובין פסקה לפסקה.
 • כל פרק מקדם אותנו לקראת מענה על שאלת המחקר
 • חלק שהוא סקירה
 • דין משווה
 • הניתוח – לא לסכם אלא לנתח – להשוות בין דברים – בארץ ובחו"ל, חלוקה למגמות (מרחיבה, מצרה. גישת הנזק מול גישת ההסכמה מול גישת הפיצוח)
 • להגיד מה דעתכם ולהצדיק את הדעה שלכם

טיעונים תומכים

 • žישנם מספר נימוקים המצדיקים מגמה זו. ראשית, שנית… לבסוף…žאפשר להצדיק תפיסה זו בהסתמך על ההנמקות שלהלן:žניתן לתמוך בגישה זו מהסיבות שיפורטו להלן:žכמפורט להלן, גישה זו ראויה, שכן

משפטי קישור - הנגדה

את הניתוח ובכלל את הכתיבה יש לבצע עם משפטי קישור – הנגדה:

–ישנן בפסיקה ובכתבי המלומדים מגמות סותרות

–מחד גיסא, מאידך גיסא

–דויטש הוא בין המצדדים במגמה זו

–מנגד, יש המתנגדים לגישה זו

–מגמות שונות של דברים:

–הפסיקה מאמצת מספר מבחנים כדי לעמוד על תוקפה של

–המלומד – מצביע על השלילה שבגמה זו ומציע

–נוסף על כך, אפשר לטעון כי

 • žגם המלומד… סובר כי
 • žנוסף על כך, קרצ'מר טוען כי
 • žלטיעונים אלה ניתן להוסיף את עמדתו של — הסובר כי
 • žמגמה פרשנית זו עולה גם מפרשת —, שם בית המשפט העליון קבע כי…

כללי האזכור בכתיבה משפטית

žhttp://www.tau.ac.il/law/izkur/html-ver2-.htm

žžהוסיפו את הקישור לרשימת הקיצורים בסרגל

žžהעבירו את כל ההערות באופן זמני להערות סופיות ותקנו את מראי המקום לפי נושאים – פסיקה, מאמרים וספרים, חוקים.

כתיבת סמינריון במשפטים, מה ההבדל?

אקדליסט כתיבת עבודות אקדמיות מתייחסת ברצינות רבה להבדלים העצומים בגישה לכתיבת עבודה בהתאם לדיסיפלינה המתאימה. עיין בעבודות שלנו לדוגמא או צור קשר ונשמח לשוחח על העבודה שלך.

טיעונים שבאים לתת דוגמאות

 • žניתן להדגים את ההשלכות השליליות…žכך לדוגמא, בפרשת …žתפיסה זו באה לידי ביטוי בעניין… שם דובר ב…žכך, בפרשת — בית המשפט קבע

דוגמא לניתוח חוק

 • חוק הגנת הפרטיות, 1981 (להלן: חוק הגנת הפרטיות) עוסק ב…
  • מטרתו, כפי שעולה מההיסטוריה החקיקתית, היא
  • סעיף — לחוק קובע כדלהלן: "–".
  • את הסעיף נית ן לחלק ליסודות הבאים: –(רכיב התנהגותי, נסיבתי, נפשי, תוצאתי). –הפניה לפסיקה שמתייחסת ליסודות
  • בפרשנות היסוד יש מגמות סותרות בפסיקה
  • המגמה האחת, גורסת ש… בין המצדדים במגמה זו –
  • מנגד, המגמה השניה, —-
  • לדעתי, ראוי לאמץ את הפרשנות המרחיבה מהסיבות שלהלן: ראשית, שנית

תיאור השתלשלות עובדתית

žסקירה היסטורית של התפתחות ההגנה על … מלמדת כי בראשית ימיה הייתה — בהמשך. בשנות ה- 70 …

žבעבר הייתה ההגנה על – לעומת זאת, עם התפתחות ה– נוספה…

žעיון בהיסטוריה החקיקתית של חוק ה== משמש מראה לשינוי התפיסתי… בתזכיר חוק ה-, בהצעת החוק… בדיוני ועדת הכנסת… בדיון שנערך בנושא זה בכנסת… בנוסח הסופי של החוק נקבע כי … בתי המשפט נחלקו בפרשנות…

הבעת דעתכם

žלדעתי  , žסבורני / סבורתני , žחושבני / חושבתני

žלדידי,  žגישה זו ראויה. שכן

žזוהי אכן התפיסה הראויה, הואיל ו

žניתן לצדד בתפיסה זו, שכן

הצעת מחיר

מקורות

žמקורות עדכניים

 • עובדתיים – על בינה מלאכותית – אפשר מהרשת
 • משפטיים ––פסיקה (עדיף עליון)
 • חוק, הצעת חוק, דברי הסבר, תזכיר חוק, פרוטוקולים מדיוני ועדות הכנסת, דוחות שבבסיס החוק
 • משפט השוואתי – אנגליה, ארה"ב, דין עברי.

–מאמרים אקדמיים – הבסיס לכל העבודה ,  žכל מה שכותבים – חייבים להביא את המקור!!!!! žמקור בהערות שוליים (להוסיף אייקון של הערות שוליים לסרגל)

הצעת מחיר