הפירוש המילוני של רפרט הוא הרצאה- מסירת תמצית הדברים.

בקורס "סמינריון" זו הרצאה לפני קבוצת סטודנטיות וסטודנטים המשתתפים בסמינריון.

הפירוש המילוני של רפרט הוא הרצאה- מסירת תמצית הדברים.

בקורס "סמינריון" זו הרצאה לפני קבוצת סטודנטיות וסטודנטים המשתתפים בסמינריון.

תוכן הרפרט –

נושא העבודה והיבטיה ככל שמאפשר השלב בו נמצאים.
מה עשויה להיות תרומת העבודה

ומה הן המסקנות הראשוניות מן הממצאים.

 

הרפרט אמור לייצג את כל חלקי העבודה הסמינריונית.

 • כותרת (שם) העבודה
 • מטרת/ות העבודה
 • בעיית/שאלת המחקר או לחילופין את השערת המחקר
 • סקירת ספרות של המחקרים הרלוונטיים בנושא הנחקר (סקירה קצרה של הפרטים העיקריים ביותר).
 • אוכלוסיית הנבדקים.
 • כלי המדידה או כל איסוף הנתונים
 • הליך המחקר- כיצד נערך המחקר הלכה למעשה.
 • דרכי ניתוח הנתונים
 • הצגת הממצאים (או חלק מהם).
 • דיון בממצאים שנאספו
 • מסקנות ראשוניות מניתוח הממצאים.

 

רצוי שהסטודנט ישלים את הרפרט על ידי הוספת דברי הסבר על:

-מניעיו האישיים לבחור בנושא העבודה.

-מגבלות עבודתם תוך התייחסות לקשיים שבהם נתקלו במהלך כתיבת העבודה וגם בעת מהלך איסוף הממצאים וניתוחם.

-אפשרויות או כיוונים אפשריים של מחקרים עתידיים.

-יישום אפשרי של ממצאי עבודתם בשדה.

 

הצגת הרפראט

שמירה על מסגרת זמן- אין חוק לגבי זה, הניסיון מראה שהקצאה של 10-13 דקות לרפרט היא סבירה ומאפשרת הצגה נאותה של התקדמות הסטודנטים וקבלת משוב במידה הנדרשת.