צור קשר

הסכם התקשות

תנאי הסכם התקשרות
הסכם לסיוע בכתיבת עבודות עם אקדליסט א.א.ר

לתשומת ליבך הפרטים הבאים:

בעת פנייה לקבלת שירות,מאת חברת אקדליסט יש צורך לקרא הסכם זה ולאשרו.

אקדליסט מתחייבת לשמור את פרטיו של הסטודנט בסודיות מוחלטת ולא להעבירם לגורמים חיצוניים.

אישור הבהרה מהותית

מותר להזמין פרוייקט או מאמר או ספר ומותר לכתוב זאת בעבורך. אין כאן עבירה על החוק, אולם הנך אחראי בלעדי להתנהלותך מול המוסד האקדמי.

***למיטב ידיעתנו אסור לך להגיש עבודה שלא אתה כתבת כאילו אתה כתבת אותה, ולכן החומרים הנשלחים אליך מאיתנו הינם לסיוע בלבד***

***למיטב ידיעתנו סטודנט שקונה עבודה ומגיש אותה כאילו הוא כתב אותה, עובר עבירה אתית מול האוניברסיטה ויכול לאבד את הזכויות שלו בקורס ספציפי או בתואר כולו.****

אנו איננו מעודדים כל מרמה או קניית תארים באופן פיקטיבי. הלקוחות שלנו הם חלק מהתהליך והם האחראים הבלעדיים לתואר שלהם ולמעמד שלהם מול האקדמיה.

דרישתנו היא שאוטוריטה מוסמכת, או מישהו מטעמך, או את/ה עצמך ת/ יבחן את העבודה שסופקה לך בלבד ולא עמוצר שתוכל להגיש בשמך.

כל התיקונים הדרושים ( לאחר מסירת העבודה ) באם הם ידרשו את התערבותינו המקצועית אזי שהם יבוצעו ללא כל תמורה כספית נוספת עד לשביעות רצונך המלא.

אנו מבהירים בזאת כי אין במסגרת השירות שהנך מקבל כל עניין של גניבת דעת ו/או עבירה על זכויות יוצרים ו/או עבירה פלילית אחרת הנוגעת לדין הקניין הרוחני או לכל עניין אחר.

החומרים המתקבלים על ידך מאקדליסט הינם לשם מקור בבליוגרפי אקדמי מורחב והאחריות בסוגיות אתיות ומוסריות מול האקדמיה או כל גורם אחר בנוגע לזכויות יוצרים על העבודה הם באחריות מזמין העבודה בלבד.
אקדליסט אינה מעודדת בשום דרך שהיא הגשת עבודות לאקדמיה שלא נכתבו על ידי הסטודנט וממליצה להשתמש בחומר הנכתב כמקור בבליוגרפי עשיר ומלא.

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל, הוצאת קבלה וכו').

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר.

תנאי ביטול – בכל שלב ניתן לבטל את ההסכם ביננו על פי בקשתך ללא כל תשלום. עם זאת, כל חומר שנכתב והועבר אליך במידה ולא שולמה תמורתו, יעלה לאתר החברה ויימכר והשימוש בו יהיה על אחריותך בלבד.

במידה ושולם החלק הראשון של העבודה והוחלט לבטל את החוזה עוד בטרם תחילת העבודה, יוחזר לך כספך המלא.

תשלום: תשלום ראשוני של 50% מסך הסכום הכולל בעת חתימה על ההסכם והיתרה לאחר סיום העבודה.

תיקונים לעבודה יבוצעו רק לאחר התשלום המלא.

בכל מקרה התשלום לא יאוחר משלושה ימים לאחר שליחת קובץ העבודה ללקוח ואין הסטודנט רשאי להחזיק בכספים המגיעים לחברה על פי חוק לאחר תקופת זמן זו.

קבלת שירות מאקדליסט לאחר קריאת הסכם זה הסכמתך עם האמור בו ולמתן אישור מצידך לתחילת ביצועה של העבודה.

צור קשר