תוצאות- ממצאים

פרק התוצאות במחקר הנוכחי נחלק לארבעה שלבים מרכזיים.

תחילה, יוצגו נתוני סטטיסטיקה תיאורית של משתתפי המחקר, תוך התייחסות דיפרנציאלית למאפייני משתתפי קבוצת המחקר
והביקורת.

בשלב השני, לצורך התאמת מבחן סטטיסטי )פרמטרי / א פרמטרי(, נערך שימוש במבחן -Kolmogorov -Smirnov והצגת היסטוגרמות, זאת על מנת לבחון האם הגורמים התלויים במחקר מתפלגים נורמלית.

בשלב השלישי, השערות המחקר 1-3 נבחנו תוך שימוש במבחן ספירמן לקשרים א-פרמטרים ) Non-parametric correlations ( ומבחן פירסון לקשרים פרמטרים.

בשלב הרביעי, השערות המחקר – נבחנו 7 השערות  תוך שימוש במבחן א פרמטרי – Mann-Whitney ומבחן פרמטרי T לבחינת הבדלים בין
דגמים בלתי תלויים.

בלוח 1 מופיעים נתוני סטטיסטיקה תיאורית של מדגם המשתתפים בקבוצת המחקר והביקורת.

לצפייה והורדת המסמך המלא  : צפייה | הורדה