Skip Navigation Linksאקדליסט / הסכם התקשרות


תנאי הסכם התקשרות
הסכם לסיוע בכתיבת עבודות עם אקדליסט א.א.ר

לתשומת ליבך הפרטים הבאים:

בעת פנייה לקבלת שירות,מאת חברת אקדליסט יש צורך לקרא הסכם זה ולאשרו.

 אקדליסט מתחייבת לשמור את פרטיו של הסטודנט בסודיות מוחלטת ולא להעבירם לגורמים חיצוניים. 

דרישתנו היא שאוטוריטה מוסמכת, או מישהו מטעמך , או את/ה עצמך ת/ יבחן את העבודה טרם הגשתה ובכל מקרה העבודה לא תוגש במתכונתה הנוכחית ללא בדיקה. 

כל התיקונים הדרושים ( לאחר מסירת העבודה ) באם הם ידרשו את התערבותינו המקצועית אזי שהם יבוצעו ללא כל תמורה כספית נוספת עד לשביעות רצונך המלא. 

אנו מבהירים בזאת כי אין במסגרת השירות שהנך מקבל כל עניין של גניבת דעת ו/או עבירה על זכויות יוצרים ו/או עבירה פלילית אחרת הנוגעת לדין הקניין הרוחני או לכל עניין אחר. 

החומרים המתקבלים על ידך מאקדליסט הינם לשם מקור בבליוגרפי אקדמי מורחב והאחריות בסוגיות אתיות ומוסריות מול האקדמיה או כל גורם אחר בנוגע לזכויות יוצרים על העבודה הם באחריות מזמין העבודה בלבד. 
אקדליסט אינה מעודדת בשום דרך שהיא הגשת עבודות לאקדמיה שלא נכתבו על ידי הסטודנט וממליצה להשתמש בחומר הנכתב כמקור בבליוגרפי עשיר ומלא. 

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל, הוצאת קבלה וכו'). 

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. 

תנאי ביטול - בכל שלב ניתן לבטל את ההסכם ביננו על פי בקשתך ללא כל תשלום. עם זאת, כל חומר שנכתב והועבר אליך במידה ולא שולמה תמורתו, יעלה לאתר החברה ויימכר והשימוש בו יהיה על אחריותך בלבד. 

במידה ושולם החלק הראשון של העבודה והוחלט לבטל את החוזה עוד בטרם תחילת העבודה, יוחזר לך כספך המלא. 

במקרה של כישלון העבודה בעקבות אי עמידה בתנאי האקדמיה ואיכות כתיבה נמוכה מצד החברה, תוחזר התמורה המלאה ששולמה בעבור העבודה, או לחלופין תוכן עבודה חדשה תחת זו שנכשלה

תשלום: תשלום ראשוני של 50% מסך הסכום הכולל בעת חתימה על ההסכם והיתרה לאחר סיום העבודה. 

תיקונים לעבודה יבוצעו רק לאחר התשלום המלא. 

בכל מקרה התשלום לא יאוחר משלושה ימים לאחר שליחת קובץ העבודה ללקוח ואין הסטודנט רשאי להחזיק בכספים המגיעים לחברה על פי חוק לאחר תקופת זמן זו. 

קבלת שירות מאקדליסט לאחר קריאת הסכם זה הסכמתך עם האמור בו ולמתן אישור מצידך לתחילת ביצועה של העבודה.
עבודות חינם

לרשותך מאגר חינמי של עבודות מעולות. תוכל להעזר בהן לרעיון למחקר, למבנה וכדומה.אנו לא מעודדים הגשת עבודות שאינן חדשות.

מאגר מומלץ נוסף של סמינולוג.מאגר קטן ואיכותי!

מאגר סמינולוג

עבודות לדוגמא

להלן מספר עבודות לדוגמא אשר יכולות לשמש כמקור לרעיונות למחקר שלכם

לפי נושאים ותחומי לימוד
עבודות בפסיכולוגיה
עבודות במשפטים
עבודות בחינוך
עבודות מנהל עסקים
פרוייקטים מערכות מידע
דוגמאות לניתוח סטיסטי
פרק ממצאים סטיסטי
פרק דיון חינוך

058-4533512

מאמרים

אקדליסט פרסמה ועדיין מפרסמת מאמרים ומדריכים לכתיבת עבודות.

אתם מוזמנים לעיין כמובן גם בבלוג שלנו

איך יוצאים מזה ? אקדליסט!
כתיבת עבודות באנגלית
כמה זה עולה?
עבודה סמינריונית
לכל המאמרים לחץ כאן

©Acadelist™כל הזכויות שמורות לחברת אקדליסט. אין להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו ללא קבלת אישור בכתב מחברת אקדליסט