Skip Navigation Linksאקדליסט / תקנון והבהרות משפטיותתקנון והבהרות משפטיות

מבוא

התקנון שלהלן מנוסח, מטעמי נוחות, בלשון זכר, אך הוא מופנה לבני שני המגדרים כאחד.
בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן:

כללי

אתר זה נועד לשימושך הפרטי והאישי. אינך רשאי לאחסן את תוכן האתר בחלקו או במלואו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת מנהל האתר.

אין להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא את תוכן האתר וזאת ללא קבלת אישור מאת מנהל האתר מראש ובכתב.

בהכנסך ושימושך באתר הנך מצהיר מפורשות כי אתה נוטל על עצמך בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שיעשה באתר.

בעל האתר ו/או מתכנניו אינם אחראים בשום צורה ובשום אופן לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מכל סוג שהוא.

קנין רוחני

תוכנו של האתר, כמו גם השירותים המסופקים על ידי "אקדליסט", מוגנים בזכויות יוצרים. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים המסופקים על ידי "אקדליסט", לרבות בעיצוב ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר המסופקים על ידי "אקדליסט", שמור לאקדמיה בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל "אקדליסט" מראש ובכתב. סימני המסחר באתר הינם של "אקדליסט" בלבד.

ככל שמפורסמים באתר תכנים מטעמם של מפרסמים, הרי תכנים אלו הם קניינם הרוחני של מפרסמים אלה בלבד.  גם בתכנים אלה אין לעשות שימוש בלא הסכמת מנהל האתר בכתב ומראש ו/או בלא הסכמת המפרסמים בכתב ומראש.


למען הסר ספק יודגש, כי התמונות המופיעות באתר מופיעות בו למטרות המחשה בלבד.גם זכויות היוצרים של תמונות אלו שמורות לבעל האתר.

מידע ותכנים באינטרנט

התכנים המופיעים באתר, מבטאים את עמדותיהם של צוות האתר. באופן טבעי, תכנים אלו יכול ויהיו שנויים במחלוקת ו/או בעלי משקל שונה בעיני מתבוננים שונים. כמי שמבקשים לקדם את המחקר האקדמי ושוק הרעיונות החופשי, "אקדליסט" מעודדת אותך לבחון בצורה ביקורתית את הרעיונות המופיעים באתר זה.

בכל מקרה, הסתמכותך על תכנים אלו ככל שתבחר להסתמך עליהם היא באחריותך המלאה והנך מצהיר בזאת, כי אתה משחרר מכל אחריות את בעל האתר ומנהלו. יכול ותמצא באתר קישורים לאתרים שונים. קישורים אלו מבקשים לסייע לך להשוות את שירותי "אקדליסט" עם שירותים אחרים, מתוך בחינה ביקורתית של האפשרויות הקיימות לסיפוק צרכיך. המידע המופיע בקישורים אלו אינו מופיע מטעמה של "אקדליסט" או מי מטעמה ולאקדמיה אין יכולת לשלוט בתכנים אלו ו/או לפקח עליהם. הגם ש"אקדליסט" עושה מאמץ לוודא כי התכנים המפורסמים באתר הם תכנים ראויים, יתכן שתמצא שמידע המפורסם בקישורים אינו הולם את צרכיך, ו/או או שאתה מתנגד לתוכנו ו/או תסבור כי הוא מקומם, מרגיז, בלתי נאות, בלתי חוקי או בלתי מוסרי.

"אקדליסט" לא תהא אחראית לכל פגיעה שתגרם לך כתוצאה מעיון בקישורים אלו, והכניסה אליהם, גם היא באחריותך המלאה.

"אקדליסט" מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, בכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו ובכלל זה המידע המפורסם מטעמה. הנך מתבקש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה.

"אקדליסט" איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

"אקדליסט" רשאית למחוק קישור שנכלל באתרה בעבר, וכן רשאית היא להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל האתר. אין בעובדה שנמצא באתר קישור לאתר פלוני כדי להוות אישור לנכונות המידע, היקפו, מהימנותו או עדכניותו.

"אקדליסט" או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק – בין אם ישיר ובין אם עקיף, בין נזק  כספי או כל נזק אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות האתר.

"אקדליסט" או מי מטעמה, לא ישאו באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם.המידע המופיע באתר זה משקף עמדת מנהל האתר, הוא רלוונטי ונכון למועד כתיבת הדברים ואין הוא מתיימר להיות אלא מידע כללי בלבד.

"אקדליסט" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מידע המופיע באתר בכל עת, וגם את הזכות שלא לעדכן המידע המופיע באתר מטעמיה שלה. גם בהקשר זה הסתמכות על המידע המפורסם באתר זה היא על אחריות הקורא בלבד.

למען הסר כל ספק יודגש כי המידע המפורסם באתר זה מפורסם כמידע כללי בלבד, וכי הוא לא ישמש לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא. אין להסתמך על פריט כלשהו המובא באתר לשם ביצוע פעולה ו/או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן.

אחריות "אקדליסט" כלפיך

"אקדליסט" אינה אחראית, בשום צורה ואופן לתוצאת השימוש בשירותיה ואתה מאשר בזאת כי אתה האחראי הבלבדי לתוצאות שימושך בשירותי "אקדליסט".

"אקדליסט" מתחייבת לפעול בשקידה ראויה לשם מימוש היעדים שיותוו לה על ידך.

הנך מצהיר בזאת, כי אתה מבקש את שירותי "אקדליסט" לצרכים אקדמיים בלבד, ו/ או לצרכים אישיים של הרחבת ידע. כך או אחרת, כל שימוש שיעשה בתכנים שיסופקו לך על ידי "אקדליסט" יעשה על אחריותך בלבד.

הנך מתחיב בזאת שלא להעתיק את התכנים שיסופקו לך על ידי "אקדליסט" ולהציגם כפרי מחקרך, אלא תוך שימוש בכללי הציטוט המקובלים.
הנך מצהיר בזאת כי הנך פועל על פי דין, בכלל זה על פי תקנון המוסד האקדמי בו הנך לומד ו/או מכהן. לא תעשה כל שימוש בתכנים שיסופקו לך על ידי "אקדליסט" אלא על פי דין ובהתאם לדין.

הנך מתחייב בזאת שלא להציג תכנים שיסופקו לך על ידי "אקדליסט" כתכנים מקוריים שלך.

הנך מתחייב בזאת שלא להפיץ ו/או להעביר ו/או למכור את התכנים המסופקים לך על ידי "אקדליסט" לצד שלישי.

הנך מצהיר בזאת, כי ידוע לך כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתכנים שיסופקו לך על ידי "אקדליסט", אלא לשימוש אישי או כחומר רקע לקראת הכנת מטלה אקדמית.

הנך מצהיר בזאת על מחויבותך לפצות את "אקדליסט" ו/או מי מלקוחותיה ו/או מי מספקיה ו/או מי מעובדיה בכין כל נזק שייגרם למי מהם בשל אי קיום הוראות תקנון זה, בכלל זה העברת החומרים שהתקבלו מ"אקדליסט" לידי צדדים שלישיים.

ידוע לך, כי "אקדליסט" אינה מספקת שירותי הכנת עבודות אקדמיות, כי אם מספקת שירותי עזר לסטודנט, על מנת שיוכל לעמוד במטלות העומדות לפניו, בהצלחה מרבית. אין "אקדליסט" מתחייבת כי העושה שימוש בשירותיה יזכה לקבל ציון מסוים, והיא אינה רואה בציון מדד לבחינת אפקטיביות הסיוע שהיא מקנה למשתמש בשירותיה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי רשיון השימוש האישי שינתן לך לעבודה שתרכוש מ"אקדליסט", אינו אוסר על "אקדליסט" להעביר העבודה לכל צד שלישי, לאחר פרק זמן סביר מיום העברת העבודה לשימושך האישי.

צוות "אקדליסט" יעשה הכל כדי שיסופק לך שירות מלא ועדכני. יחד עם זאת, באופן טבעי, יכול ובתכנים שיועברו אליך יפלו טעויות. אין "אקדליסט" אחראית לטעויות אלו והנך מצהיר בזאת, כי ידוע לך ומקובל עליך, כי האחריות הבלבדית לחומרים שיוגשו על ידך, אם יוגשו על ידך, וככל שיוגשו על ידך בהסתמך על תכנים שסופקו לך על ידי "אקדליסט", היא שלך בלבד.

עם קבלת העבודה יסוכמו דרישות המזמין ותנאי התשלום בגינה. "אקדליסט" תעשה לשמור על שביעות הרצון הגבוהה של לקוחותיה. יחד עם זאת, "אקדליסט" לא תוכל להבטיח כי יהא בידה לערוך תיקונים ושיפורים לעבודה באופן החורג מן הדרישות שהוגדרו בקבלת העבודה. הנך מצהיר בזאת כי הועמדת על חשיבות הגדרת דרישותיך במעמד ההזמנה.

עם העברת מלוא התמורה הנך מאשר כי העבודה שהועברה אליך בוצעה לשביעות רצונך. לא יינתנו החזרים כספיים. ככלל, "אקדליסט" לא תקבל בקשות להשלמות ולתיקונים אלא במקום בו העבודה בוצעה שלא בהתאם לדרישות שהוגדרו בעת הזמנת העבודה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנך מצהיר בזאת כי הובהר לך כי "אקדליסט" לא תקבל בקשות לשיפורים ו/או לתיקונים בעבודה אלא בתוך ארבעה עשר ימים ממועד אספקת העבודה.
בכל מקרה, מובהר בזאת, לא ינתנו החזרים כספיים בגין טענת פגם ו/או פסול בעבודה.

צוות "אקדליסט" יעשה הכל כדי לספק לך את השירות המלא והטוב, תוך הקפדה על לוחות הזמנים שתתווה. יחד עם זאת, יכול ובשל הביקוש הרב לשירותי "אקדליסט" תופנה לקבלת שירות מספקים אחרים. "אקדליסט" לא תהא אחראית לכל מידע שיסופק לך על ידי ספקים אחרים. הפנייתך לספק אחר אינה מהווה המלצה או עידוד לרכוש ממנו שירותים או מוצרים כי אם מסירת מידע כי שירותים אלו מסופקים על ידי אותו ספק, למיטב ידיעת "אקדליסט". כל עסקה שתכרות בעקבות הפניית "אקדליסט" תסוכם ישירות בינך לבין נותן השירות הרלוונטי. "אקדליסט" אינה צד לעסקה כגון זו, היא לא תשא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו על ידי אותו ספק או ירכשו באמצעותן.

"אקדליסט" אינה מתחייבת כי שירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או יינתנו כסדרם, היא אינה מתחייבת כי הם יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, של "אקדליסט" או מי מספקיה.

פרטיות

ככל שאין מניעה חוקית לכך, "אקדליסט" שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שיאסף בקשר לדפוסי השימוש באתר לצרכיה השיווקיים.

הנך מאשר בזאת לאקדליסט לשלוח אליך מפעם לפעם דואר אלקטרוני המכיל מידע פרסומי.

עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, "אקדליסט" לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר מותר במפורש בחוק ובמקום בו יועציה המשפטיים ישוכנעו כי מסירת המידע מוצדקת על פי דין בכלל זה על פי צו בית משפט.

ברכישה באמצעות כרטיס אשראי תועבר לאתר מאובטח של פאי פאל העולמי המכיר בכרטיסי אשראי בינ"ל בלבד והזנת הפרטים תעשה באנגלית.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב, המרכז בישראל.
היה ויתגלעו חילוקי דיעות בין הצדדים, יפנו לראש לשכת עורכי הדין בישראל בבקשה למנות בורר שיבחן הסכסוך ביניהם. הבורר יהיה מוגבל לדין הישראלי.

שונות

"אקדליסט" מבהירה בזאת כי אין להסיק מהמנעות מלעמוד על זכויותיה על ויתור על זכויותיה אלו וכי אין באמור בתקנון זה כדי לשלול ממנה זכויותיה על פי כל דין, גם אם לא צויינו מפורשות.

 

 

לפרטים נוספים , צור קשר דרך האתר או במייל
עבודות חינם

לרשותך מאגר חינמי של עבודות מעולות. תוכל להעזר בהן לרעיון למחקר, למבנה וכדומה.אנו לא מעודדים הגשת עבודות שאינן חדשות.

מאגר מומלץ נוסף של סמינולוג.מאגר קטן ואיכותי!

מאגר סמינולוג

עבודות לדוגמא

להלן מספר עבודות לדוגמא אשר יכולות לשמש כמקור לרעיונות למחקר שלכם

לפי נושאים ותחומי לימוד
עבודות בפסיכולוגיה
עבודות במשפטים
עבודות בחינוך
עבודות מנהל עסקים
פרוייקטים מערכות מידע
דוגמאות לניתוח סטיסטי
פרק ממצאים סטיסטי
פרק דיון חינוך

058-4533512

מאמרים

אקדליסט פרסמה ועדיין מפרסמת מאמרים ומדריכים לכתיבת עבודות.

אתם מוזמנים לעיין כמובן גם בבלוג שלנו

איך יוצאים מזה ? אקדליסט!
כתיבת עבודות באנגלית
כמה זה עולה?
עבודה סמינריונית
לכל המאמרים לחץ כאן

©Acadelist™כל הזכויות שמורות לחברת אקדליסט. אין להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו ללא קבלת אישור בכתב מחברת אקדליסט